ทีมที่ปรึกษาหน่วยร่วม วิศวะ ม.พะเยา ลงพื้นที่พัฒนาการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0

ทีมที่ปรึกษาหน่วยร่วม วิศวะ ม.พะเยา ลงพื้นที่พัฒนาการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้งบประมาณการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าว ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมหนังและฟอกหนัง อุตสาหกรรมน้ำยางและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์จากไม้และกระดาษ อุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมปาล์มและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการสำหรับพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน คณะทำงานทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แต่ละบุคคลจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ทีมงานหลักจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน ในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน โดยผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

          จึงขอเชิญชวน วิสาหกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครผ่าน website: www.ช่วยเอสเอ็มอี.com รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561


ภาพ :   นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ/อาจารย์นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2018 4:38:20 PM