คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประเมินหลักสูตร ศศ.ม. และ ศศ.ด. ภาษาไทย

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้2 (ชั้น 2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และอาจารย์ ดร.น้ำฝน  กันมา มาเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2018 10:08:13 AM