รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมบุคลากรของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระบบด้านการบริหารจัดการและด้านปฏิบัติการต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกิดประโยชน์ต่อไปภาพ :   จิราพร เซี่ยงฉิน   
ข้อมูล/ข่าว :    จิราพร เซี่ยงฉิน   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2018 9:44:07 AM