คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ” รหัสโครงการ รส 6101008 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B305) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ การพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/7/2018 5:15:31 PM