ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จาก EBSCO

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จาก EBSCO วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1104 อาคารคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

       ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 093-268-4959 ภายใน 3686


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ ได้ที่ QR Code แนบป้ายประชาสัมพันธ์นี้ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/7/2018 4:01:35 PM