ผลการตัดสินกับกิจกรรม ประกวดคำขวัญ "Motto" ภายใต้หัวข้อ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยพะเยา” จากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ

??????ผลการตัดสินกับกิจกรรม ประกวดคำขวัญ "Motto"
ภายใต้หัวข้อ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยพะเยา” จากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ??????

??ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายพูนศักดิ์ มังกาละ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการฯ

??ชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอัจฉรา คำตื้อ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการฯ

??ชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาว จารุวรรณ เกตุบางจาก สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการฯ

***ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ลงทะเบียนรายงานตัว ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ งานประชาสัมพันธ์ และขึ้นรับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร 054-466-666 ต่อ 1013 คุณณรงค์ วงค์ไชย***


ภาพ :   ณรงค์ วงศ์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงศ์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/5/2018 5:09:40 PM