การแข่งขันประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2560

อีกหนึ่งความภูมิใจ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ นายปิยะพงษ์ จันทร์กาวี, นายวรายุทธ วีระคำ, นายอนุชาติ ไชยวุฒิ และนายอนุพงศ์ คำปลอด ในการดูแลของ รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากความทุ่มเทและความตั้งใจในผลงานชื่อว่า "พฤติกรรมการหดตัวของดินตะกอนผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอยด้วยวิธีภาพถ่ายในการแข่งขันประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/5/2018 3:03:06 PM