โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหรรมจังหวัดแพร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

 

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/5/2018 1:22:55 PM