เตรียมความพร้อมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15

เตรียมความพร้อมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากไทย 15 สถาบัน และมหาวิยาลัยจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5  สถาบัน เข้าร่วมและ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับภูมิภาคอื่น  ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสัมพันธ์    อันดีระหว่างกันมาอย่างยาวนานและกิจกรรมด้านวิชาการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม    บวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย    อาจารย์ จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และหารือการจัดงานงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดในการจัดงาน ตราสัญลักษณ์ร่วมถึงนำเสนอกิจกรรมในการจัดงาน

ในช่วงบ่าย ได้นำคณะผู้ร่วมประชุมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เที่ยวชมสถานที่จัดกิจกรรม ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย วัดแสนเมืองมาง (วัดมาง)  ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมความรู้ และรวบรวมหลักฐาน โบราณวัตถุ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่เกี่ยวของกับชาติ พันธุ์ ไทลื้อ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเหนียวแน่นและมีชื่อเสียงในอำเภอเชียงคำ  และจังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของชาวไทลื้อ สถานที่ถัดไปคือศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน และสถานที่สุดท้ายคือ เฮือนไตลื้อแม่แสงดา เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และลักษณะเฉพาะของ เฮือน หรือ บ้าน ของชาวไทยลื้อ ทั้งนี้ งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยพะเยารับเป็นเจ้าภาพ


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/4/2018 10:26:24 AM