ม.พะเยาจัดโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ อาคาร CE11206 มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน  2561  โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านกับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศิลปินพื้นบ้านล้านนา ครูแอ๊ดเดอะสะล้อ (นายภานุทัต  อภิชนาธง) ได้สอนเทคนิควิธีการรวมวงดนตรี และเคล็ดลับในการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น นอกจากความรู้ทางด้านดนตรีพื้นบ้านแล้ว ครูแอ๊ด ยังถ่ายทอดวัฒธรรมด้านภาษาท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ลูกหลานชาวพะเยา ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

 


ภาพ :   ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/3/2018 6:18:17 PM