นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดไอเดียเพื่อแก้ปัญหาสังคมและทดลองแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดธุรกิจ Social Enterprise ในกิจกรรม Workshop “DESIGN THINKING FOR SOCIAL ENTERPRISE”

นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดไอเดียเพื่อแก้ปัญหาสังคมและทดลองแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดธุรกิจ Social Enterprise ในกิจกรรม Workshop “DESIGN THINKING FOR SOCIAL ENTERPRISE”  ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพีเอ็มเพลส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ทั้งนี้ได้มีนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้

  1. นายสิรวิชญ์    บัวบุรพาจารย์   นิสิตชั้นปี 3
  2. นายชนสรณ์    สีหมอก           นิสิตชั้นปี 3
  3. นายทนงศักดิ์  นิราศ              นิสิตชั้นปี 3
  4. นายพงศธร    ทรงทอง          นิสิตชั้นปี 2

ภาพ :   พงศธร ทรงทองและคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/2/2018 12:32:49 PM