มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือจังหวัดพะเยาอบรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือจังหวัดพะเยาอบรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน

จังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ โครงการนี้จะช่วยให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเป็นรูปธรรมและดำเนินไปยังทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงสามารถผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   ,มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ ม.พะเยา มาราธอน 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการอบรม การแข่งขันวิ่งมาราธอนขึ้น ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการด้วยการวิ่งอย่างถูกวิธี รวมทั้งกระบวนการจัดการแข่งขันการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนัช ยอดดำเนิน และ อาจารย์จักรพันธ์ อ่อนเอกสิทธิ์ มาเป็นเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้


ภาพ :   วิชิดา รุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วิชิดา รุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/1/2018 4:59:30 PM