มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือจังหวัดพะเยาอบรมการจัดการแข่งขันจักรยาน Tour of Phayao

มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือจังหวัดพะเยาอบรมการจัดการแข่งขันจักรยาน Tour of Phayao

จังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ โครงการนี้จะช่วยให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเป็นรูปธรรมและดำเนินไปยังทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงสามารถผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา  ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมจัดการแข่งขันจักรยาน Tour of Phayao ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการอบรมการแข่งขันปั่นจักรยานขึ้น ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปั่นจักรยาน เทคนิคการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธี กฎกติกาการแข่งขันจักรยานทางเรียบ รวมทั้งกระบวนการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้


ภาพ :   วิชิดา รุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วิชิดา รุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/1/2018 4:56:33 PM