รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกองกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (วันที่ 1 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมกองกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และเจ้าหน้าที่กองกลางทุกคน เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินของทุกคนในกอง พร้อมกับสร้างความเข้าใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของหน่วยงานภายในกองกลางให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับความสะดวกและพอใจสูงสุด

ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/1/2018 11:04:37 AM