คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test or Lung Function Test) แก่บุคลากรและนิสิต เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณลานชั้น1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และมีการให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนการแจกสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ และประชาสัมพันธ์การจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้ให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ได้มีพื้นที่อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทำลายสุขภาพซึ่งกันและกันต่อไป 

ภาพ :   งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/1/2018 10:17:13 AM