ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา นำทีมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีบุคลากรจากศูนย์บรรณสารฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และชาวบ้านหมู่บ้านแม่กา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณบ้านพักแรงงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ณ บริเวณบ้านพักแรงงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ และนายจิรายุ เสนสุกรี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/31/2018 3:50:38 PM