ม.พะเยา สร้างบุคลากร ด้าน Creative Thinking รองรับ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 30 .. 61 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก .(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนมาก เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย


ภาพ :   พิชญาภา กุลเมฆ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/31/2018 11:00:44 AM