คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

สืบเนื่องจากโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ตัวแทนบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) และหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกว่า 32 คน ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำให้คงความสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดกับระบบนิเวศ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณบ้านพักแรงงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/31/2018 11:26:08 AM