กองกลาง ม.พะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางเข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์และมีความชุ่มชื่นให้กับป่าโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้มิจิตอาสาเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านโซ้หลายหน่วยงาน เช่น กองกลาง กองกิจการนิสิต กองคลัง คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และนิสิตชมรมรากแก้ว เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง และยังได้บริจาคน้ำดื่มยูเพียว น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมดังกล่าวด้วย


ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/30/2018 1:33:31 PM