โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนิสิตผู้นำกิจกรรมและเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาผู้นำนิสิตให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยการรับฟัง ถาม ระดมความคิด สื่อสารกับเพื่อนๆในทีมได้ สามารถแบ่งงาน และออกแบบการทำงานของทีมให้เดินหน้าไปร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถสรุปงาน แล้วส่งต่อข้อแนะนำไว้ให้น้องๆ หรือผู้อื่นได้ 2. สามารถทำงานอย่างเป็นกระบวนการที่ถูกต้องได้ โดยการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามกรอบเวลาของทั้งการดำรงตำแหน่งและงบประมาณ วางเป้าหมายได้อย่างชัดเจนว่าทำกิจกรรมนี้ทำไม เพื่ออไร Outcome ที่หวังคืออะไร และมีส่วมร่วมในการกำหนด Timeline ของทุกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา เพื่อนำไปสู่การทำปฏิทินกิจกรรมในภาพรวมประจำปีของมหาวิทยาลัย 3. สามารถถอดบทเรียนตัวเอง เพื่อนำไปใช้ต่อในการทำงานจริงของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การก้าวต่อไป เป็นระยะๆ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 5 วัน

 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/30/2018 11:54:36 AM