ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ต้อนรับ อาจารย์ จีรนันท์ ทองเจริญ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ต้อนรับ อาจารย์ จีรนันท์ ทองเจริญ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ปรึกษา โครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปีงบประมาณ 2561 โดยคณะศิลปศาสตร์ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในคณะฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.รัตนา  ยาวิเลิง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 


เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 

 


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ / นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 6:37:01 PM