ม.พะเยา จัดอบรมศิลปะการพูด พัฒนาบุคลากร ด้านพิธีกร และพิธีการ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา  เวลา 9.00 น. ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง .....  รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และพิธีการ โดยมี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติ จาก อ.สุดปฐวี เวียงสี  วิทยากรมืออาชีพ มาให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ    ในสถานการณ์ต่าง ๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้มของผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิดอีกด้วย

///////////////

ภาพ พิชญาภา กุลเมฆ

ข่าว พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า


ภาพ :   พิชญาภา กุลเมฆ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 6:16:34 PM