1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อฯ

...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา...

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บุคลากรพร้อมนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง สร้างฝาย จำนวน 4 ฝาย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยชะลอการไหลเวียนของน้ำในช่วงฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร รวมทั้งยังสร้างความสามัคคีและความเป็น้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ดังปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน


ภาพ :   นายภานุวัฒน์ โลมากุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 4:55:50 PM