ม.พะเยา เปิดรับสมัคร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS รอบที่ 4 วันที่ 12-16 มิ.ย.61

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2556 และรับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว โดยคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและรับรอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้ดำเนินการเปิดรับนิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS รอบที่ 4 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 ทาง https://app.cupt.net/tcas/round4.php


มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 -3 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเปิดรับสมัครรอบที่ 4 ซึ่งเป็นรอบ admission ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 โดยมีหลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่เวบไซต์ www.admission.up.ac.th/admup61.aspx

 

 


ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 4:58:54 PM