คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาญศักดิ์ เสียงเย็น และ อาจารย์ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมพร้อมก่อนทำงาน และการเข้าสู่บทบาทวัยทำงานและการวางตัว โดยมีคณะผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะฯ เข้าร่วมโครงการ    

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/30/2018 4:19:20 PM