นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น (รางวัลที่ 3) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560

นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น (รางวัลที่ 3) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์อรญา อนุกูล และนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้แก่ นายสาธิต สุขประเสริฐ และนายวีรชน ยามะสัก ได้รับรางวัลที่ 3 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 (อาจารย์อรญา อนุกูล, ที่ปรึกษา) ผลงานเรื่อง พัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ณ สถานประกอบการ มูลนิธิรากแก้ว    

ภาพ :   อรญา อนุกูล และคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา อนุกูล   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 4:02:36 PM