ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันนี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2017 และได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศไทย อันดับที่ 303 ของโลก เพื่อให้มีการพัฒนาเลื่อนสู่อันดับต้นๆ ซึ่งจะเข้าสู่การประเมิน ในปี 2018 นี้ ทางกองอาคาร งานสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบาย และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ 
- การสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำตามพ่อ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์
- โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 

ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร/กองอาคารสถานที่   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 2:33:54 PM