ม.พะเยา ร่วมกับ ธปท. จัดเทคนิคการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สิ้น

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดโครงการวางแผนการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และขอให้บุคลากร ได้รู้จักการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต รวมทั้งลดการก่อภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มบุคลากรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี หรือมีอายุงานต่ำกว่า 5 ปี และบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และมีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป ได้ตระหนักถึงการออมเงินที่ถูกวิธี ใช้จ่ายอย่างประหยัด ลดภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น รวมถึงวางแผนการใช้เงินเพื่ออนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ict 1110 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ผ่านมา

ภาพ :   พิชญาภา กุลเมฆ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/25/2018 10:11:50 AM