การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ครอสคันทรี “ชม ชิม ช็อป ลิ้นจี่แม่ใจ ครั้งที่ 1"

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 คณะนักวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์และระบบบริหารจัดการการผลิตลิ้นจี่คุณภาพอย่างยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ชมรมจักรยานเสือแม่ใจ และชมรมจักรยานพะเยาไบค์คลับฯ จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ครอสคันทรี “ชม ชิม ช็อป ลิ้นจี่แม่ใจ ครั้งที่ 1” ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิตลิ้นจี่พรีเมี่ยมและสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการผลิตลิ้นจี่ของกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วยให้เป็นต้นแบบ นำร่องในด้านการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ โดยส่งเสริมด้านการผลิต การแปรรูป ร่วมถึงด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รุ่นการแข่งขัน 16 รุ่น โดยมีนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 196 คน เส้นทางธรรมชาติ ตามสวนลิ้นจี่ ไม่ขึ้นเขา
ประเภทการแข่งขัน(ชาย)
A.1 รุ่นเสือภูเขาอายุ13-15 ปี (ชาย)
A.2 รุ่นเสือภูเขา ทั่วไปชาย (ชาย)
A.3 รุ่นเสือภูเขาอายุ 30-34 ปี(ชาย)
A.4 รุ่นเสือภูเขาอายุ 35-39 ปี (ชาย)
A.5 รุ่นเสือภูเขาอายุ 40-44 ปี (ชาย)
A.6 รุ่นเสือภูเขาอายุ45-49 ปี (ชาย)
A.7 รุ่นเสือภูเขาอายุ 50-54 ปี (ชาย)
A.8 รุ่นเสือภูเขา อายุ 55-59 ปี (ชาย)
A.9 รุ่นเสือภูเขาอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ชาย)
ประเภทการแข่งขันรุ่นB(หญิง)
B.1 รุ่นเสือภูเขาทั่วไป (หญิง)
B.2 รุ่นเสือภูเขาอายุ 30-39 ปี (หญิง)
B.3 รุ่นเสือภูเขาอายุ 40-49 ปี (หญิง)
B.4 รุ่นเสือภูเขาอายุ 50 ปีขึ้นไป (หญิง)
ประเภทการแข่งขันรุ่น C (ชาย-หญิง)
C.1 รุ่นเสือภูเขาอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
C.2 รุ่นเสือภูเขาอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)
D.1 รุ่นเสือภูเขาน้ำหนัก 80กิโลกรัมขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ และ เพศ)
เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจ พร้อมทั้งการใช้จักรยานเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา
 

ภาพ :   น.สพ.สมชาติ ธนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    น.สพ.สมชาติ ธนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/23/2018 3:42:00 PM