โครงการ”ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพนักกฎหมายของนิสิต”

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง C201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ”ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพนักกฎหมายของนิสิต” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับหัวข้อ “วิธีคิดและการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมาย”, “การปฏิบัติตนที่ดีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย” และ”ความคาดหวังของหน่วยงานต่อนิสิตฝึกงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติตนก่อนที่จะไปฝึกงาน ทั้งนี้วิทยากรประกอบด้วย ท่านภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา, คุณศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และ ดร.วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ซึ่งกิจกรรมวันนี้คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตในด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/23/2018 9:31:06 AM