คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่ Thailand 4.0 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีน” เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีน และเพื่อสร้างกระบวนการคิดในการพัฒนาหลักสูตร สร้างหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีนสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน(ในระดับมัธยมศึกษา)” และในวันที่สองได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางด้านภาษา”

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ดารินทร  อินทับทิม  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายศุภกิตติ์  รินถา  เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภกิตติ์ รินถา เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/22/2018 6:47:50 PM