“the 5th ThaiFlux Meeting Series 2018” วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

“the 5th ThaiFlux Meeting Series 2018”

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท Campbell Scientific Southeast Asia ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดข้อมูลการแลกปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวัน (Eddy covariance technique) และ the 5th Thai Flux Meeting Series 2018 เพื่อฝึกปฎิบัติการตรวจวัด และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนงานวิจัย เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิตอล เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ทีมวิทยาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา ได้ร่วมกับทีมวิจัยนักวิทยาศาสตร์ ทีมวิจัยประเทศญี่ปุ่นร่วมกันจัดการตรวจวัดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยใช้เสาหรือทาวเวอร์ ในการตรวจวัด ก๊าซอ๊อกซิเจนและไอน้ำ เครือข่าย Thai Flux เห็นความสำคัญว่าที่จังหวัดพะเยามีพื้นที่ป่าที่น่าติดตาม    จึงทำให้ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออยากร่วมนักวิจัยของประเทศทั้งหมดที่ทำงานในด้านการติดตามสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบอย่างไรกับระบบนิเวศป่าไม้ ระบบน้ำ ระบบของพลังงาน และหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคต  จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการบริหารจัดการทางด้านระบบนิเวศและป่าไม้ดร.มนตรี แสนวังสี ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยากล่าว

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิจัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย คุณณัฐสิรี จุลินรักษ์ นักวิชาการ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมด้วยพร้อมกับ ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ จากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า วันนี้พานิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรณ์ มาร่วมเวิร์กชอปในครั้งนี้จำนวน 3 คน ซึ่งนิสิตก็เหมือนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่จะมารับเอาความรู้และก็เอาไปทำงานวิจัยในระดับสูงต่อไป ตอนนี้เปรียบเสมือนกับเป็นการสร้างศักยภาพคนในการสร้างงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไปในอนาคต

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวรายงานและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ด้วย การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยและหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน แลกเปลี่ยนข้อมูลและต่อยอดงาวิจัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และให้มีคความสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม สู่ความมั่นคง และยังยืนของประเทศต่อไป


ภาพ :   เครือข่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/21/2018 9:36:28 AM