ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) และเครือข่าย UBI ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนิสิตผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) และเครือข่าย UBI ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนิสิตผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อให้มีศักยภาพในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจบ่มเพาะและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม โหวตไอเดียและการฟอร์มทีมระหว่างผู้จัดการ เจ้าหน้าที่UBI ร่วมกับผู้กับผู้ประกอบการ และการค้นหาแนวคิดธุรกิจ โดยใช้ Lean Canvas การฝึกปฏิบัติการพัฒนาไอเดียธุรกิจและ Lean Canvasการตลาดเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการ การพยากรณ์ทางการตลาด  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาการระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ การสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กับธุรกิจ การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ การออกโมเดลทางธุรกิจ เพื่อออกไป Validate การทดสอบไอเดีย (Customer Validation) การเข้าถึงลูกค้าและการจัดจำหน่าย ผ่านช่องทาง Modern Trade การเตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ ออกไปเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้านอกสถานที่ และการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (Pitching) นำเสนอต่อคณะกรรมการ (คุณมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล , คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม , คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ ,  อาจารย์กิตติชัย ราชมหา ,  คุณนรินทร์ พสุนธราธรรม)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) ขอแสดงยินดีกับนิสิตที่เป็นตัวแทนและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน pitching

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม PREZENT ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเพชรสังฆาต ประกอบด้วย

นางสาวลลิตา  หงษ์โต

ตำแหน่งนิสิตผู้ประกอบการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายอาณัติ  ขัตติสะ

ตำแหน่งนิสิตผู้ประกอบการ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสุภาภรณ์  พรหมจรรย์

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นางสาวสุธีรา ศรีจอมแปง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะฯ

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นางสาวฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวพิณสุรางค์  กิตติวราพล

ตำแหน่ง Portfolio Specialist

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมผลิตภัณฑ์ไฟท้ายอัจฉริยะ Trela ประกอบด้วย

นายนฤเบศร์ หงส์วชิราภรณ์

ตำแหน่งนักศึกษาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวสุธาศินี  ทับยา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวณัชชารีย์ ฐิติวัฒนจิรกิจ

ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวธัญญาลักษณ์ โชติพฤกษ์

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

มทร.รัตนโกสินทร์

นายภัทรพล โชติกรณ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.พระนคร

 


ภาพ :   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/17/2018 4:10:44 PM