พิธีปลดป้ายพร้อมประดับรุ่นนิสิตปี 1 “ปรเมศร์คเชนทรา” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีปลดป้าย มอบรุ่น และประดับเครื่องหมายให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการ “ศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม” ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม เป็นประธานในพิธีและรับคำกล่าวรายงานจากประธานสโมสรนิสิตฯ นางสาวชุติมา  เขื่อนสอง หลังจากนั้น อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ ได้ประกาศมอบชื่อรุ่น ปรเมศร์คเชนทราอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมทั้งบรรยายความหมายและหลั่งน้ำประสาทพร พิธีปลดป้าย มอบรุ่น และประดับเครื่องหมายเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นพิธีสักการะพระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรนิสิตฯ และเปรียบเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยดูแล ปกป้อง และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แก่นิสิตคณะศิลปศาสตร์ทุกคนได้อยู่ในบ้านหลังนี้อย่างอบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐวร  วงศ์จิตราทร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายเสกสรร  จรรยา นักกิจการนักศึกษา/ นางสาวเสาวภัค  วันสนุก เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   1. นางสาวบงกชรัตน์ ไชยวงค์ (ชมรมสื่อศิลป์สร้างสรรค์สังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2. นายกิตติศักดิ์ ชาววัง (ชมรมสื่อศิลป์สร้างสรรค์สังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3. นายอภิสิทธิ์ จิตรพานิชเจริญ นิสิตสาขาวิชาภาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/17/2018 2:48:12 PM