สอบการนำเสนอการศึกษาอิสระของนิสิตชั้นปีที่ 4 คู่ขนานภาษาไทยและวิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบการนำเสนอการศึกษาอิสระของนิสิตชั้นปีที่ 4 คู่ขนานภาษาไทยและวิทยาลัยการศึกษา โดยได้แบ่งการนำเสนอออกเป็นกลุ่มตามหัวข้อการศึกษา คือ กลุ่มภาษา กลุ่มวรรณกรรม และกลุ่มคติชนวิทยา ตามความสนใจของนิสิต ซึ่งการนำเสนอเป็นไปด้วยดี นิสิตมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะศึกษาหาข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดระเบียบความคิด ตลอดจนการประมวลความรู้ต่าง ได้อย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 


เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/15/2018 6:30:16 PM