คณะทันตแพทยศาสตร์ผ่านการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2556 และรับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยพะเยา

จากการที่คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2556 และรับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางมาตรวจประเมินหลักสูตรฯ และความพร้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดวันนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและรับรอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้ดำเนินการเปิดรับนิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2018 7:16:14 AM