คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 5 หน่วยงาน และกว่า 14 ชุมชน จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพะเยา “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และกว่า 14 ชุมชน ได้ร่วมมือกันจัดประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ประจำปี 2561 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ผู้บริหารหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการทุกๆปี โดยขบวนมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ภายในขบวนประกอบไปด้วย การฟ้อนปัญญาเรืองรอง ม่วงทอง ม.พะเยา ของนิสิตจาก 2 คณะ 1 วิทยาลัยรวม 100 คน พร้อมแต่งกายด้วยชุดเวียงของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบกับลีลาท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงาม จากการฝึกสอนของปราชญ์นาฏศิลป์ล้านนาเมืองพะเยา ครู อริน พูลเกษม ครูผู้ถ่ายทอดท่าฟ้อนให้แก่นิสิตเพื่อเป็นมรดกให้อนุรักษ์และสืบทอดต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ตามด้วยขบวนเสลี่ยงเครื่องสักการะ ตุง 12 ผืน และที่เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือการรำนกกิงกะหร่าและโต ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในขบวนแห่ฯ นี้นั่นก็คือ “ผ้าห่มพระธาตุ” สีเหลืองทองอร่ามที่มีความยาว 36 เมตร เพื่อถวายขึ้นห่มองค์พระธาตุ ซึ่งภายในองค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ เปรียบเสมือนถวายผ้าห่มเพื่อปกคลุมร่างกายของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนสมัยอดีตกาลล้านนาไทย

 


เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   1. นายฐาปกรณ์ สังเวียนวงค์ (นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2. นายอภิสิทธิ์ จิตรพานิชเจริญ นิสิตสาขาวิชาภาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3. นายธนวัฒน์ ตั้งตระการพงษ์ นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4. ภาพจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/8/2018 4:49:22 PM