คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานรดน้ำดำหัว ร่วมสวมชุดไทยและชุดพื้นเมือง สืบสานประเพณีอันดีงาม

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานรดน้ำดำหัว ร่วมสวมชุดไทยและชุดพื้นเมือง สืบสานประเพณีอันดีงาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ ร่วมกันสวมชุดไทยและชุดพื้นเมือง เพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์อาวุโส อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง เสริมสร้างความรักและความสามัคคี ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งในภาคเช้ามีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัว ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์อาวุโส ในแบบผสมผสานแบบภาคกลางและล้านนา พิธีเริ่มขึ้นโดย ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนนำบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบขันน้ำขมิ้น ส้มป่อยและดอกไม้ เพื่อขอขมาและขอพรจากคณบดีและอาจารย์อาวุโส จากนั้นเป็นการประกวดการแต่งกายชุดไทย ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ผลการโหวตจากนิสิตและบุคลากร ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดประเภททีมได้แก่ ทีมกาฬโรค จากสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ส่วนประเภทเดี่ยวได้แก่ อาจารย์กฤปภัช ตันติอมรกุล อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีไทย ขิมและซออู้ โดยดร.ภูวดล ด้วงโต หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และดร.มารุต แก้ววงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา สร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและสนุกสนาน บุคลากรต่างพร้อมใจกันสวมชุดไทยและพื้นเมืองเข้าร่วมงาน

ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนนำบุคลากรสำนักงานและนิสิต เข้าร่วมพิธีส่งเคราะห์ พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และพิธีสระเกล้าดำหัวเพื่อขอขมาและขอพรจากอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยาสืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง .พะเยาประจำปี 2561 ในโอกาสนี้คณะฯ ได้ส่งบุตรธิดาของบุคลากรเข้าร่วมประกวดหนูน้อยสงกรานต์ของทางมหาวิทยาลัย 2 คน และขอแสดงความยินดีกับ น้องเอิงเอย บุตรสาวของ ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ และ น้องข้าวกล้อง บุตรชายของ ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดในครั้งนี้ด้วย

วิทยา สุนสะดี /ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียง


ภาพ :   วิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/3/2018 2:46:31 PM