ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปรับบริการ Renew Online เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทำรายการ Renew Online หลังจากที่ยืมหนังสือไปแล้ว ได้ตามความต้องการของท่าน โดยสามารถ Renew Online ติดต่อกันได้ 5 ครั้ง

***กรณีที่ไม่สามารถ Renew Online ดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการมีค่าปรับจะไม่สามารถ Renew ได้
  2. ผู้ใช้บริการ Renew ครบ 5 ครั้งแล้ว จะไม่สามารถ Renew ได้อีก
  3. หากกด Renew ซ้ำ ระบบจะทำการ Renew ให้อัตโนมัติตามสิทธิ์
  4. กรณีที่เกิดปัญหาทางระบบ สามารถติดต่อขอ Renew ได้ที่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705

ภาพ :   นายคุณานนต์ เทพทอง (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/3/2018 11:11:28 AM