คณะทันตแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2556

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2556 สำหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย เป็นประธานอนุกรรมการ ทันตแพทย์อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา อนุกรรมการ ทันตแพทย์พลกฤษณ์  ศิลป์พิทักษ์สกุล อนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช อนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช อนุกรรมการและเลขานุการ โดยภายหลังจากการพิจารณาเอกสารข้อมูลและเยี่ยมชมสถานที่ภายในอาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ได้ชื่นชมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมาและยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการรับการประเมินในครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2018 7:16:59 AM