คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 1 กอง 2 คณะ ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 1 กอง 2 คณะ ได้แก่ กองอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์แพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์, อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำฝายชะลอน้ำบริเวณบ้านหม้อแกงทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปะศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/2/2018 8:36:08 PM