คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึงโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “การบริหารปกครองของภูมิภาครัฐชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยหน่วยกับสถาบันศึกษาทั้งในประเทศ และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและการประชุมวิชาการ ในอนาคต   

ภาพ :   ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/2/2018 4:16:43 PM