สรรค์สร้างวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ กับนักเขียนตัวน้อย “น้องต้นหลิว”(เรไรรายวัน) โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม โครงการสรรค์สร้างวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 2 “เวทีวิชาการด้านวรรณกรรม”โดยได้จัดการบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วรรณกรรมในสังคมปัจจุบัน: ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ โดยนักเขียนหน้าใหม่ ณ อาคารพระอุบาลี UB005 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจากน้องต้นหลิว (เรไร สุวีรานนท์) เจ้าของผลงาน “เรไรรายวันเล่ม 1 และเล่ม 2” พร้อมด้วยคุณชนิดา สุวีรานนท์ (ผู้ก่อตั้งเพจเรไรรายวัน) มาเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งจุดประกายนิสัยรักการอ่านและการเขียนให้กับนิสิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของกวีและหรือของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง และสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่า

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.วรัญญา  ยิ่งยงศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/2/2018 3:30:29 PM