ขยายเวลาเปิดให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2561

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ระหว่าง นที่ 30 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ใช้บริการสามารถ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  และใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ถึงเวลา 20.30 น. การคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาที่กำหนดสามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ให้บริการบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ  และมีบริการรถเมล์ส่งผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 23.30 น. 

    วันจันทร์ – วันศุกร์   เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 24.00 น.

    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 24.00 น.

 

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการ 054-466- 705


ภาพ :   นายคุณานนต์ เทพทอง (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/2/2018 1:38:36 PM