อบรมครูทำวิจัยอย่างง่ายในชั้นเรียน ภายใต้ 1 คณะ 1 โมเดล 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ดารินทร  อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมครูการทำวิจัยอย่างง่าย ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนิทานพื้นบ้าน” เพื่อให้ครูจาก 15 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, สังกัดเทศบาลตำบลแม่กาและสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่เข้าร่วมอบรมรวม 40 คน ได้ทราบถึงกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน “การอ่าน การเขียน การพูด” ของกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมนิทานพื้นบ้าน(นิทานของท้องถิ่น) เป็นสื่อในการทำวิจัยด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายศุภกิตติ์  รินถา  เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 


เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภกิตติ์ รินถา เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/1/2018 10:34:00 AM