สอบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 12.00 น. งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 ราย นางสาวไพลิน อินคำ ณ CE14203 ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) และ ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์(อาจารย์บัณฑิตศึกษา) จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงค์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/1/2018 10:29:20 AM