มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ผู้บริหารหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า ๑,๒๐๐ คน ณ วัดพระธาตุจอมทอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สำหรับประเพณีการห่มผ้าพระธาตุมีการถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ชาวพุทธเชื่อกันว่าการนําผ้าขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ นับเป็นมงคลสูงสุดกุศลมากล้นพ้นประมาณ ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญจะนําพาให้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต “ประเพณีการห่มผ้าพระธาตุจอมทอง” ถือเป็นประเพณีที่ดีงามและเก่าแก่ของเมืองพะเยา ได้รับการหยิบยกขึ้นมาถือปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ที่มาของการจัดประเพณีดังกล่าวว่า เนื่องจากเดิมทั้ง ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร ์ คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา เคยรวมอยู่ในคณะเดียวกัน คือ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อมีหลักสูตรและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จึงต้องแยกคณะไปตามความเชี่ยวชาญของตน ทางคณาจารย์และนิสิตตจึงมีแนวคิดที่ให้นิสิตของ ๓ คณะมีกิจกรรมทําร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเฉกเช่นเมื่อครั้งยังอยู่รวมในคณะเดียวกัน

ขณะที่ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองนั้นเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของเมืองพะเยา คณะกรรมการจัดงานจากทั้ง 3 คณะ จึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสานต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังทําให้นิสิตทั้ง ๓ คณะได้กลับมาทํากิจกรรมร่วมกัน โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงราย ชุมชนเมือง ๑๔ ชุมชน และชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งล้านนาให้คงอยู่

“งานแห่ผ้าห่มพระธาตุฯ” ครั้งนี้ เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของนิสิตทั้ง ๓ คณะ จํานวนกว่า ๑,๒๐๐ คน ที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดเวียง ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองประจำมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างงดงาม ซึ่งได้แนวความคิดจากภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ นิสิตยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของล้านนาผ่านกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากความพิเศษของงานจะอยู่ที่การแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองความยาว ๓๖ เมตรแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนพื้นบ้านล้านนาเชิงสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า“ฟ้อนปัญญาเรืองรอง ม่วงทอง ม.พะเยา” ซึ่งมีครูอริณ พูลเกษม ครูภูมิปัญญาด้านนาฏศิลป์พ้นถิ่นล้านนา จ. พะเยา กรุณาช่วยสร้างสรรค ์ท่าฟ้อน โดยการฟ้อนของนิสิตทั้ง ๓ คณะ จํานวนกว่า ๑๐๐ คนนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของงานแห่ผ้าห่มพระธาตุโดยท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงามนี้ เป็นการนําศิลปะการฟ้อนพื้นเมืองโบราณล้านนา อาทิ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนตบมะผาบ และฟ้อนก๋ายลาย มาประยุกต์ปรับใช้เข้าด้วยกัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิ สิตที่ได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการรักษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์หนึ่งในยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ข้อ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน อีกด้วย


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร /กนกวรรณ ประภากรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/28/2018 11:03:39 PM