สุขสะหรี ปี๋ใหม่เมืองและทำบุญคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 12.00 น. หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีทำบุญคณะฯ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้อาวุโส ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้บำเพ็ญบุญกุศลด้วยการร่วมกันทำบุญคณะศิลปศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย


ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐวร  วงศ์จิตราทร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายเสกสรร  จรรยา(นักกิจการนักศึกษา), นางสาวเสาวภัค  วันสนุก(เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ)เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/25/2018 4:24:18 PM