“UP STL Boot Camp 2018 ก่อนขึ้นเวที Startup Thailand 2018”

วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม UP STL Boot Camp 2018 (ครั้งที่ 1) ให้สำหรับ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นฐานความเป็นผู้ประกอบการ สามารถคิดริเริ่มในการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี โดยการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริงต่อไปได้ในอนาคต

องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเริ่มจากการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาและผลิตบัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular Activities) ในรายวิชา หรือในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาแนวคิดในเชิงธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Business Idea) สู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) และต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)

การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม UP STL Boot Camp 2018 (ครั้งที่ 1) เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นำไปสู่การจัดทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้ และแข่งขันการนำเสนอแผนดังกล่าวในการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League 2018 และพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจ Startup ต่อไป


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/24/2018 2:38:20 PM