ขอเชิญผู้ใช้บริการทดลองใช้บริการห้องอ่าน 24 ชั่วโมง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทดลองใช้บริการห้องอ่าน 24 ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ณ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ใกล้กับร้านถ่ายเอกสารใต้อาคารศูนย์บรรณสารฯ)

ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/24/2018 2:15:39 PM